home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

28
0

Deze ideeën werden reeds ingediend

Willekeurig Populair Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 28 bijdragen

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Gemeenschappelijke buffers, optimaal gebruik hemelwater, afstemming wateroverschot & -behoefte
Gemeenschappelijke buffers en spaarvolumes aanleggen. Optimaal hemelwater gebruiken/benutten. Afstemming zoeken tussen spelers met wateroverschot (bv. grote verharde oppervlaktes en geen waterbehoefte) en bedrijven met waterbehoefte
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Samenwerking
Ijveren naar een goede samenwerking tussen verschillende overheden, belangenorganisaties, natuurverenigingen – zorgen voor een minder versnipperd beleid ivm de waterlopen.
Kortrijk |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Het belang van de beek duidelijk maken
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

"Heulebeekexpedities" voor schoolgaande jeugd
Idee uit Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Vanuit organisaties tools aanreiken
Bijv. voorbeelden van samenwerkingscontracten, ook knelpunten vanuit het veld detecteren en aankaarten
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Regenputten, weinig verharden, niet rechtstreeks lozen in beken en rivieren
Water opslaan in regenputten en zo weinig mogelijk verharden (vb. geen parking van beton). Water niet rechtstreeks lozen in beken en rivieren als het niet aan de norm voldoet.
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Groen/blauwe bedrijventerreinen
Inzetten op een groene inrichting en ruimte voor water binnen de nieuwe en bestaande bedrijventerreinen. De grote verharde oppervlaktes zorgen voor een groot afstromend debiet. De bedrijven zouden hun hemelwater zoveel mogelijk op eigen terrein moeten kunnen laten infiltreren of bufferen. Bedrijven kunnen ook gezamenlijk werken aan een oplossing: zo kan er ruimte gemaakt worden voor een collectieve buffering met groenzone ipv per individueel bedrijf.
Kortrijk |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

In dialoog gaan
Bekommernissen, problemen aankaarten bij bevoegde instanties Proberen efficiëntere maatregelen en projecten te ondersteunen Begeleiding, informeren ...
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Droogte : Afhalen van gezuiverd afvalwater op RWZI’s
Hiervoor werken we met soepele contracten zodat het mogelijk is om in noodgevallen een overeenkomst voor één, twee of drie maanden af te sluiten. Daardoor kunnen we erg kort op de bal spelen als de vraag stijgt door aanhoudende droogte. Alle modaliteiten zijn terug te vinden op https://www.aquafin.be/nl-be/partners-en-bedrijven/gezuiverd-afvalwater/hoe-gezuiverd-afvalwater-afnemen-bij-aquafin In de omgeving van het projectgebied van de Heulebeek zijn de zuiveringsinstallaties van Menen en Roeselare uitgerust met de nodige voorzieningen om op een veilige manier effluentwater af te halen.
Aquafin |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Waterdoorlatende materialen, waterzuivering, bufferbekkens
Bedrijven kunnen hun omgeving, parkeerruimtes in waterdoorlatende materialen heraanleggen. Het watergebruik binnen bedrijf zuiveren met eigen waterzuiveringsinstallatie. Bedrijven zijn goed geplaatst om bufferbekkens aan te leggen.
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Collectieve infiltratie op bedrijventerreinen
Als er wateroverschotten zijn op bedrijfsniveau kunnen deze, al dan niet gemeenschappelijk, gebufferd worden. Is er dan nog een teveel dan kunnen deze collectief geinfiltreerd worden. Toepasbaar op bedrijfsterreinen.
POM W-Vl Bedrijventerreinen v/d Toekomst |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Bedrijven kunnen het veelvoud doen van wat particulieren kunnen doen!
een belangrijke schaalvergroting en dus nog meer effect organisaties kunnen en moeten sturen rond water issues
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Innovatieve projecten
• Aqtiput: onderzoek naar het inzetten van regenwaterputten als bufferreservoir. Uitgerust met een slimme sturing kunnen deze voor een zware bui geledigd worden, zo komt er ruimte vrij om de bui te bufferen; • Recuperatie van grijs afvalwater (afkomstig van douche – was – afwas - …); • Riothermie: gebruik maken van de warmte van het afvalwater met behulp van een warmtewisselaar in de riolering;
Aquafin |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Bedrijf/landbouw stimuleren voor buffering (geen ophoging e.d.)
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Ondersteunen, faciliteren, ... van ondernemingen waar nood is aan water
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Intern goed monitoren en in kaart brengen.
Debietmeters, grondwaterpeilen op eigen terrein, volumes,...Meten is weten. Dat vergemakkelijkt het zoeken naar oplossingen. En vermijd suboptimale buikgevoel oplossingen.
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Uitwerken van ondersteunende tools voor samenwerkingsprojecten
Op vandaag zijn er veel gemotiveerde bedrijven, die willen samenwerken bijv. Bedrijf A met veel dakoppervlakte heeft hemelwater ter beschikking, die bedrijf B (buur) wil gebruiken. Op vandaag weten ze vaak niet hoe er aan te beginnen, hoe dit juridisch te regelen. Ondersteunende tools zoals een plan van aanpak, voorbeeld van samenwerkingsovereenkomst zouden hierin een stimulerende rol kunnen spelen.
Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa) -.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Uitbouw en optimalisatie van saneringsinfrastuctuur
Dit omvat het opvangen van lozingspunten, het optimaliseren van het bestaande collectorenstelsel Aquafin is echter meer dan alleen zuiveraar van afvalwater. Bij de projecten wordt ingezet op ontharding, infiltratie, hergebruik en vertraagde afvoer. Indien bijkomende buffering voor een project dient voorzien te worden, zal met de waterloopbeheerders worden nagegaan in hoeverre dit kan geïntegreerd worden in een globaal/gecombineerd bufferbekken. Grotere gecentraliseerde bufferbekkens zijn beter te sturen en te beheren dan versnipperde buffering. Bijkomend kan nagegaan worden of er mogelijkheid is om een bufferbekken te combineren met een captatiebekken. We leggen ook de focus op onder andere het duurzaam omgaan met regenwater, waar groene en circulaire oplossingen centraal staan
Aquafin |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Erosiebestrijding -> behagen
Erosie is een onderkend probleem waar binnen de bedrijfsvoering van landbouwbedrijven veel kan aan gedaan worden. Door het gericht aanplanten van elementen in het landschap kan erosie beperkt worden. Dit is tevens positief voor een betere biodiversiteit en zal een vertragend effect hebben op het afvloeien van hemelwater.
Idee uit projectgroep Heulebeek |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Er moet zeker nog meer ingezet worden op zuivering
Bedrijven in het omliggende kunnen niet zomaar lozen, landbouwers stimuleren rond buffering
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Meest biodiverse zones in kaart brengen
Het verzamelen van gegevens over voorkomen van vogels, insecten, zoogdieren... bundelen via waarnemingen.be en zo de meest biodiverse zones in kaart brengen. Overstromingen i h voorjaar zorgen voor een speciale dynamiek in de natuur.
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Waterexpert
Waar een afkoppelingsdeskundige zich in eerste instantie richt op een afkoppeling op het individuele perceel zal een waterexpert bijkomend de watervraag en het wateraanbod op elkaar afstemmen en hergebruik organiseren.
Aquafin |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Organisaties: kaders helpen creeren, sensibiliseren en mobiliseren / Bedrijven: initiatief
Organisaties: mee kaders helpen creëren, hun leden sensibiliseren en mobiliseren tot deelname Bedrijven: mee in initiatieven stappen
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Opritten niet meer betonneren, boerderijen poelen uitbaggeren en verdiepen
Bij nieuwe hangars, de opritten niet meer betonneren. Bestaande boerderijen hun poelen laten uitbaggeren en verdiepen toelaten.
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 28 bijdragen