Deel op facebook
Deel op twitter
Deel op facebook
Deel op twitter

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

74
7

Deze ideeën werden reeds ingediend

Willekeurig Populair Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 74 bijdragen

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Creëren van optimaal habitat voor het onderwaterleven
Door het verbeteren van de waterkwaliteit is er steeds meer leven in de Heulebeek. Van kleine insecten tot vissen. Alleen is een betere waterkwaliteit niet het enige dat nodig is om een hoge biodiversiteit te verwezenleken. Belangrijke zaken die in acht genomen moeten worden zijn: 1) wegnemen van obstakels in de Heulebeek die migratie van allerlei dieren mogelijk maakt 2) zorgen dat het rivierprofiel mooi door het landschap kan meanderen zodat een variatie in stroming ontstaat, die op zich dan weer zal resulteren in verschillende types habitat (vb. traagstromende vs snelstromende stukken 3) (inheemse) waterplanten plaatsen, zowel oevervegetatie (vb. riet) als onderwatervegetatie (vb. hoornblad) Een hoge diversiteit is niet alleen noodzakelijk om een stabiel ecosysteem te creëren, ook zal dit zich positief terug vertalen naar de mensen. Vb. het inperken van een overlast aan muggen, wat vaak het geval is bij biologisch arme waterpartijen.
Pieterjan V.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Verwijder obstakels
Verwijder obstakels loodrecht op de stroomrichting van de Heulebeek. Bij overstroming en hoge waterstanden vormen deze namelijk een muur waar het water niet langs kan. Om zo min mogelikl last van hoog water te hebben moet het water zo snel mogelijk afgevoerd worden. Dit kan niet als er obstakels staan. Obstakels zijn: rijen van struiken (ligt soms wel moeilijk, want het hoort bij het oude landschap), bomenrijen (ook dit ligt vaak gevoelig bij bewoners), ruigtestroken, gebouwen, wegen die op dijkjes liggen, verhoogde delen... van zodra het element een halve meter of hoger is, is het een groot obstakel. Alles lager dan dat kan ook een obstakel zijn.
Katrijn D.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Projecten steunen en wetgeving mag geen belemmering zijn in goeie initiatieven
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Aanleggen van een winterbed in Moorsele
Nabij de Berkenlaan in Moorsele is de Heulebeek ingesloten door private tuinen over een afstand van 300m. Hierdoor is de erfdienstbaarheidstrook voorzien voor het onderhoud van de waterloop niet toegankelijk en is dit traject moeilijk en duur om te onderhouden. Bovendien is er een overstromingsrisico van woningen in de Berkenlaan. VMM wenst samen met de gemeente en de bewoners dit probleem aan te pakken in een gedragen project die een vervolg zou kunnen zijn op het Groen lint door Moorsele.
VMM |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

campagne lanceren om Waterscans (-audits) bij bedrijven te promoten
Campagne lanceren om het belang van rationeel waterbeheer bij bedrijven te promoten. Er zijn reeds initiatieven die hier ondersteuning in bieden oa: -LED H2O waarbij gratis eerstelijnsadvies en een beperkte waterscan kan worden aangevraagd, -VLAIO KMO portefeuille (pijler advies, enz.. Dit moet wel gebeuren met adviesbureaus die geregistreerd zijn binnen de KMO-portefeuille als dienstverlener. Ook mag het advies niet gaan over zaken die verplichtend zijn voor het bedrijf bijv. in het kader van de milieuregelgeving. - enz. Vaak zijn deze ondersteunende maatregelen bij bedrijven niet of onvoldoende gekend. Dus enerzijds promotie, maar anderzijds ook blijven middelen ter beschikking stellen om bedrijven te stimuleren om op rationeel waterbeheer in te zetten. Binnen een waterscan (-audit): - nagaan brongerichte maatregelen - mogelijke alternatieve waterbronnen bekijken (afbouw leidingwater en grondwatergebruik) - hergebruik mogelijkheden in kaart brengen -...
Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa) -.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Van de Heulebeek een groene wandelzone maken (gedeeltes) met geboortebos, fietsbrugjes, ...
Idee uit Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

De overheid zet hun fouten recht
Eerst de beek volbouwen, en dan pas tot de constatatie komen dat men geen onderhoud meer kan doen. Het mag dan een moeilijk en duur traject zijn. moeilijk en duur lukt ook.
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Onderwijs erbij betrekken op een actieve manier
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Projecten opzetten & ondersteunen + Zorgen voor gunstig, vatbaar, uitvoerbaar kader
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Ontharden stimuleren
Stimuleer ontharding bij bedrijven en inwoners: zorg dat opritten en parkings aangelegd worden met waterdoorlatend materiaal. Voorzie eventueel een subsidie voor mensen die kiezen voor waterdoorlatend materiaal, of voorzie en subsidie voor mensen die harde grond vervangen door waterdoorlatende ondergrond.
Sien J.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Cascadevijvers in de bovenlopen: water én wandeling in natte en droge tijden
In de heuvelachtige bovenlopen van Heulebeek en Passendalebeek in Passendale, Zonnebeke, Moorslede en Beselare zijn veel valleitjes waar je water op kan houden mits het bouwen van dammen. Dit kunnen vijvers in cascade zijn. 's Winters kunnen ze overtollig water lang in de bovenloop houden, 's zomers kan de watervoorraad gebruikt worden voor landbouwdoeleinden. Tussendoor vullen ze het grondwater aan. Mits natuurvriendelijke oevers kunnen het leuke natuur- en wandelgebieden worden. Rietkragen kunnen het water ook verder zuiveren. De voorwaarde is wel dat de paar grote bedrijven die 'aan de bron' van beide beken veel afvalwater lozen, het water verder zuiveren dan vandaag het geval is. Anders zullen het levenloze vijvers met veel algenbloei worden. In de bovenloop van de Heulebeek was er minstens tot in de 18e eeuw een grote vijver, Loonsvijver genaamd. Die kan hersteld worden, dan heb je er nog een mooi verhaal bij.
Olivier D.
1 1
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Toegankelijk maken van de Heulebeek
Door de groene zones langs de Heulebeek toegankelijk te maken kunnen we beleving creëren langs de Heulebeek. We maken de waterloop terug zichtbaar en tonen zijn troeven. Ook in het stedelijk gebied moet de waterloop terug zichtbaar gemaakt worden. Hierdoor wordt ook het ‘Ownership’ aangewakkerd. Door als overheid zelf het goede voorbeeld te stellen en de eigenaars te duiden op de meerwaarde en de kansen van deze structuren, zullen die eigenaars makkelijker te overtuigen zijn dit door te vertalen op en langs de eigen gronden.
Kortrijk |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Uitbouw rioleringsstelsel
Verdere uitbouw rioleringsstelsel (centrale & decentrale aanpak). Het rioleringsstelsel dient verder versneld en volgens een vooropgestelde planning te worden uitgebouwd met het oog om zo veel mogelijk zuiver water ter plaatse te houden.
Idee uit projectgroep Heulebeek |.
0 1
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Focussen om gerichter resultaten te boeken
Recent is in de pers aangegeven dat water door te veel overheid is geregeld. Dringend focussen om gerichter resultaten te boeken naar beter en meer water.
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Vrijheid geven aan betrokkenen, eerder ondersteunen en faciliteren.
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Wachtbekkens en andere watervertragende elementen moeten zoveel mogelijk opwaarts worden gebouwd
Wachtbekkens bouwen op de hoofdwaterloop in het midden van het stroomgebied, bv voor de Heulebeek thv Dadizele, aan de kerk in Ledegem, Moorsele op nog meer afwaarts hebben weinig effect. De debieten die daar toekomen zijn bij zware buien groter dan de afvoercapaciteit van de waterloop en deze debieten komen toe met veel vertraging op zo'n afwaartse locatie en blijven soms dagen aanhouden. Een wacht bekken, zelfs al is het off-line, is nooit groot genoeg. Bij de hydraulische moddelering van Heulebeek moest ik vaststellen dat de berekende buffering afwaarts de kerk van Ledegem op het grondgebied Moorsele met een buffercapaciteit van 700.000m³ slechts een waterstandsvermindering thv de kerk had van een 10 cm. Ook afwaarts was er weinig effect, 20cm net na het wachtbekken gaande naar geen effect net voorbij Moorsele.
Rik M.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Zorgen voor zuiver water
Door verder te investeren in rioleringsinfrastructuur kan de overheid zorgen voor de verdere zuivering van het afvalwater in het buitengebied. Op vandaag lozen nog heel wat woningen rechtstreeks in het oppervlaktewater. Deze lozingen moeten aangepakt worden.
Kortrijk |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Initiatieven ondersteunen en begeleiden
Meewerken aan gunstig vergunningenbeleid. Een beleid die goede initiatieven helpt en ondersteunt, zodat gunstige projecten omtrent waterbeheersing en droogte vlotter tot stand kunnen komen. Private initiatieven kunnen van bovenuit ook ondersteund worden.
Dries M.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Leg helofytenfilters aan
Helofytenfilters bestaan watervegetaties met bacteriën die in staat zijn om vervuild water te zuiveren. Dit kan bijvoorbeeld heel goed ingezet worden om het afstromend water van wegen te zuiveren voordat het in de Heulebeek terecht komt. Het is ook mogelijk om andere typen afvalwater te filteren met deze helofyten. Met een helofytenfilter van 150 kuub water kom je al een heel eind. Bovendien schuilen vissen en ongewervelden graag tussen de vegetatie. En het ziet er nog mooi uit ook!
Katrijn D.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Burgers ondersteunen
Door het uitwerken van een goed en doordacht subsidiebeleid kunnen we de bewoners stimuleren om te investeren in groendaken, hemelwaterputten, biodiverse tuinen, IBA …
Kortrijk |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Handhaving en controle
Handhaving en controle van vergunningen, lozingen, verhardingen. Kortere opvolging van de uitvoer van de vergunningen en of ze op een correcte manier gebeuren, zodat boetes vermeden worden.
Idee uit projectgroep Heulebeek |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Sensibiliseren
o Een informatiegids of folder opstellen waar de aandachtspunten zijn in opgenomen voor afvoer van hemelwater en afvalwater + belang infiltratie & buffering + opsomming subsidiemogelijkheden. o Zichtbaar maken op het terrein van bestaande problematieken
Idee uit projectgroep Heulebeek |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Vergunningenbeleid wat bevattelijker maken voor de aanvrager
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Meer respect voor open en groene zones in de ruimtelijke ordening
Idee uit Heulebeekforum |.
0 0
lees meer
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 74 bijdragen