Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kunnen bedrijven, verenigingen, organisaties… doen?

Uitbouw en optimalisatie van saneringsinfrastuctuur

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Dit omvat het opvangen van lozingspunten, het optimaliseren van het bestaande collectorenstelsel Aquafin is echter meer dan alleen zuiveraar van afvalwater. Bij de projecten wordt ingezet op ontharding, infiltratie, hergebruik en vertraagde afvoer. Indien bijkomende buffering voor een project dient voorzien te worden, zal met de waterloopbeheerders worden nagegaan in hoeverre dit kan geïntegreerd worden in een globaal/gecombineerd bufferbekken. Grotere gecentraliseerde bufferbekkens zijn beter te sturen en te beheren dan versnipperde buffering. Bijkomend kan nagegaan worden of er mogelijkheid is om een bufferbekken te combineren met een captatiebekken. We leggen ook de focus op onder andere het duurzaam omgaan met regenwater, waar groene en circulaire oplossingen centraal staan

Waar gaat jouw idee over?

wateroverlast, droogte, waterkwaliteit