Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan ik als inwoner zelf doen?

42
2

Deze ideeën werden reeds ingediend

Willekeurig
Populair
Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 42 bijdragen
Maak van het open gebied tussen Heule en Heule-Watermolen een groene long met overstromingsgebied
In andere gemeenten kan het wel, waarom in Heule niet? Zowel Kuurne als Gullegem hebben rond de Heulebeek een groene long en in Heule... stopt het. Er zijn nochtans zoveel opportuniteiten en ze hoeven niet per se veel geld te kosten. Daarom vraag ik ons stadsbestuur om dringend te investeren in: - overstromingsgebieden waar de Heulebeek gewoon haar ding kan doen (tip: tussen de R8 en de Goethalslaan ligt een natuurlijk winteroverstromingsgebied dat gemakkelijk een meter afgegraven kan worden en een dure bypass misschien niet nodig had gemaakt) - een duurzame langetermijnvisie die het open gebied tussen Heule en Heule-Watermolen met uniek zicht op Preetjes molen vrijwaart van verdere bebouwing met ruimte voor... * echte natuur (amfibieënpoelen, natuurlijke doornhagen, vlinderweides...): gebruik de expertise van natuurpunt! * een wandel- en fietspad (eindelijk!) * speelnatuur (een dikke duim voor de investering in de Warande, maar het domein bulkt uit haar voegen) * korteketenlandbouw
Emmanuel D.
0 0
lees meer
Bermkwaliteit op bovenlopen
(Verhoogde) subsidies voor bermbeheersplan. Huidige subsidies zijn niet voldoende voor groententelt. Geen betonneringen in buurt van (bovenloop van) heulebeek.
Johan V.
0 0
lees meer
Laat de Heulebeek meanderen, creëer meer waterbuffers en plant bomen waar mogelijk.
Er zijn een aantal weides langs de Heulebeek die we meer gericht kunnen gebruiken als een waterbuffer indien nodig. Vorm bijvoorbeeld dijken rond de weides en laat ze overstromen indien nodig. Geef de boeren een correcte prijs om van hun gebied een overstromingsgebied te maken of een waterbuffer te maken, tijdens droogte kunnen ze het water dan gebruiken. Ter hoogte van de Heulestraat 148 ligt er een terrein waar jaarlijks één evenement plaatsvindt maar anders wordt er niets gedaan met het terrein. Het is een perfect terrein om een waterbekken te plaatsen, de Heulebeek nog meer te laten meanderen en extra bomen te plaatsen. Het gebied is nu ingekleurd als parkgebied.
kaat v.
0 1
lees meer
Landbouwers respecteren teeltvrije strook van 1m
Om de verdere vervuiling van de waterloop tegen te gaan dienen de landbouwers de teeltvrije strook van 1m langs de waterloop te respecteren. Idealiter wordt hiervoor een beheersovereenkomst afgesloten voor randenbeheer via VLM.
Kortrijk |.
0 0
lees meer
droogte: is het niet hemeltergend dat we nog altijd onze toiletten doorspoelen met drinkwater?
ik ben geen uitvinder maar zou een beroep willen doen op creatievelingen die een reukloos proper toiletsysteem uitvinden waarbij we geen leidingwater moeten gebruiken. natuurlijk gebruik ik persoonlijk zelf regenputwater om ons toilet door te spoelen maar dat vind ik in perioden van regenschaarste niet goed. er bestaan composttoiletten voor buiten maar bestaat er iets voor binnenshuis voor ons, verwende nesten, die het zoals onze grootouders niet meer kunnen opbrengen om 's winters naar een buiten toilet te gaan
Natuurpunt e.
0 0
lees meer
Als je aan de beek woont, zelf verantwoordelijkheid opnemen
Minder erosie door bomen aanplanten, geen sluikstorten, onderhouden.
Idee uit Heulebeekforum |.
0 0
lees meer
Regenwaterput en gescheiden rioleringsaansluiting
Ik legde een regenwaterput en gescheiden rioleringsaansluiting aan. Omdat mijn toilet nu wordt doorgespoeld met regenwater, is mijn drinkwaterfactuur veel lager. Door de afkoppeling van het regenwater van het afvalwater, gebeurt de waterzuivering in de rioolwaterzuivering ook efficiënter.
Idee uit projectgroep Heulebeek |.
0 0
lees meer
betonstop mag geen dode letter blijven. milieubewust omgaan met mobiliteit. milieuvriendelijkheid
Wateroverlast: overheden moeten de betonstop nastreven voor wat betreft woningbouw. Parkeerplaatsen moeten neerslagdoorlatend worden. overheden moeten het verharden van nieuwe oppervlakten ontraden en subsidies geven wanneer mensen verharding wegnemen ten voordele van waterinfiltratie Droogte is een klimaatkwestie. indien mogelijk je persoonlijke mobiliteit milieuvriendelijker invullen door openbaar vervoer te nemen of te fietsen Waterkwaliteit: geen milieu-bedreigende producten aankopen en die zeker niet gebruiken in de natuur
Natuurpunt e.
0 0
lees meer
droogte heeft te maken met broeikasgassen.
iedereen heeft een voorbeeldfunctie. waar je woont ben je zichtbaar en kan je uw mobiliteit in de kijker zetten door veel te fietsen en anderen aan te zetten tot fietsen je kan ook een avond organiseren voor de buurt waarbij je een wetenschapper uitnodigt die komt met de harde cijfers,nadien hapje en drankje om na te kaarten en mensen te stimuleren om hun gedrag ten goede te wijzigen
Natuurpunt e.
0 0
lees meer
Geen pesticiden of gevaarlijke/giftige producten / Waterdoorlatend terras / Vergroening
Ik gebruik zelf geen pesticiden of gevaarlijke/giftige producten - ik leg een waterdoorlatend terras aan - vergroenen van de tuin: meer bomen planten
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer
Loskoppelen van regenpijp
Door je regenwater niet via je regenpijp weg te laten stromen naar het riool ontstaan er bij hevige regen minder plotse hoge waterstanden. Voer je regen in plaats daarvan af naar een regenput, regenton of bij voorkeur een wadi (verlaagd stukje gras in je tuin waar het water de bodem in sijpelt).
Katrijn D.
0 0
lees meer
Waterzuiveringsveldje creëren vooraleer vuilwatergracht in Heulebeek komt.
Achter onze woningrij Waterhoek 34, 32, 30.... loopt nog een vuilwatergracht van een deeltje van de Sint- Godelievestraat dat niet aangesloten is aan het openbaar rioleringsnet. De gracht loopt door de percelen c511b2, c510v2, c510t en loopt zo door de weide met huishoudelijk afvalwater in de Heulebeek. Een natuurvriendelijke oplossing lijkt mij om de loop van de gracht op te vangen met een zuiverend rietveld. Men creëert een nieuwe biotoop en het water loopt zuiver in de Heulebeek. ( Deze plaats maakt deel uit van het project ' mooie Heulebeekvallei' fase 3, en kan dus al op voorhand gerealiseerd worden. M.O. Het valt deze dagen aan de algen te zien onder ' het Brugske ' dat er nog veel te veel nutriënten in de beek zitten met eutrofiering tot gevolg '.
Dirk M.
0 1
lees meer
De land- en tuinbouwers verder informeren over dit project
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer
Druk uitoefenen op de politiek
Je kan druk uitoefenen op de politiek dat mbt tot waterproblematiek (te nat / te droog) uit het toepasselijk ander vaatje moeten beginnen tappen.
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer
Slim en spaarzaam omgaan met water
Door slim een spaarzaam om te gaan met water kan het potentieel watertekort tijdens periodes van droogte beperkt worden. Door het plaatsen van een (extra) hemelwaterput en dit hemelwater te gebruiken voor verschillende toepassingen (toiletspoeling, auto wassen, planten water geven, ...) zorgen we er voor dat het drinkwaternet minder belast wordt.
Kortrijk |.
0 0
lees meer
Bestaande waterput uitbreiden
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer
Maximaal regenwater gebruiken
Maximaal RW gebruiken via tank en zoveel mogelijk RW laten afstromen ter plekken een natte 'pelouse' is veel minder erg dan een verschroeide maar het eerste helpt het tweede
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer
Ownership
Zorg dragen voor de Heulebeek alsof het jouw eigen beek was. Hiermee bedoelen we bijvoorbeeld geen groenafval storten langs de Heulebeek, de omgeving rond de Heulebeek helpen proper te houden, erfdienstbaarheden en doorgangen langs de beek vrijhouden om zo onderhoud mogelijk te maken
Kortrijk |.
0 0
lees meer
Erosie langs beek verminderen ==> bomen = biodiversiteit
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer
Aandacht geven aan, bewust bezig zijn met de beek
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer
Water als positief element
Water als positief element meenemen in nieuwe ontwikkelingen en reconversie
Idee uit Heulebeekforum |.
0 0
lees meer
Achterwaartse lozingen van afvalwater in de beek saneren
In het verleden - toen er nog geen riolering in de straat lag en de beek achter de woning lag - zijn situaties ontstaan waarbij het afvalwater rechtstreeks in de beek terecht kwam. Intussen werd riolering aangelegd maar blijken her en der nog achterwaartse lozingen van afvalwater te bestaan. Het aansluiten van deze individuele lozingen op de riolering zouden een onmiddellijke positieve kwaliteitsimpact hebben op de waterloop aldaar.
VMM |.
0 0
lees meer
Concrete oplossingen zoeken, initiatieven ondersteunen & begeleiden, samenwerking stimuleren
Idee uit mini Heulebeekforum |.
0 0
lees meer
IBA plaatsen wanneer in rode zone (zoneringsplan gelegen)
Inwoners die in een rode zone gelegen zijn, dienen volgens het zoneringsplan zelf in te staan voor de zuivering van hun huishoudelijk afvalwater. In de rode zones is en wordt geen riolering voorzien. Vaak wordt nog ongezuiverd geloosd in nabijgelegen oppervlaktewater (beek). Wanneer de IBA reeds geplaatst is, is het belangrijk op een goede manier om te gaan met de IBA. Een goed beheer en opvolging is noodzakelijk: -aangeraden om een onderhoudscontract af te sluiten -hou regenwater uit je IBA (maximaal regenwater afkoppelen van het afvalwater) - vermijd producten zoals oliën en vetten, verfproducten, ontsmettingsmiddelen, etc. - vermijd stroomonderbreking, ....
Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa) -.
0 0
lees meer
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 42 bijdragen