Wateroverlast, droogte of waterkwaliteit. Wat kan de overheid doen?

Water voor openbaar groen en sportterreinen

Geef helder aan hoe je dit ziet en waar. Geef ook aan waarom jouw idee precies een goed idee is.

Lokale overheden dienen een voorbeeldfunctie te vervullen naar de burger, die ook gevraagd wordt om (zeker in periodes van droogte) bewuster met water om te gaan. Het inzetten van leidingwater of grondwater voor toepassingen zoals irrigatie van openbaar groen en sportterreinen valt niet meer te verantwoorden. Rationeler omgaan met irrigatie van bijvoorbeeld voetbalvelden, maar ook nagaan of duurzamere, alternatieve waterbronnen (regenwater, RWZI effluent, etc.) kunnen ingezet worden, is meer dan ooit aan de orde.

Waar gaat jouw idee over?

droogte